top of page

כיצד מזמינים פרטי מידע מן הארכיון?

מאתרים את המידע המבוקש (חיפוש בסיסי, חיפוש מתקדם). לוחצים על שורת הפריט ונחשפים לפרטיו.

רושמים את מספר הפריט כדי להזמינו. אם מעוניינים במספר פריטים, אוספים את מספריהם על מנת להכלילם בטופס ההזמנה. כך מאתרים את המספר של כל פריט מידע (רשומה):

 

נכנסים לטופס הזמנת הפריטים ומבצעים בו רישום קצרצר: (שם, טלפון וכתובת מייל).

 

כל פריט יפורט בשורה חדשה. נא לשים לב: רצוי לרכז תחילה את הפריטים השונים להזמנה על מנת לכלול אותם בטופס הזמנה אחת (עד 20 פריטים).

 

מבינים את התחייבות:

אני מתחייב/ת בעת השימוש בכל אחת מן הרשומות המוזמנות, לצרף את הקרדיטים הנדרשים, כמפורטים בטופס הנלווה שיצורף לרשומות שהוזמנו. בנוסף, אני מתחייב/ת להעביר בחוזר לארכיון העירוני לתולדות אשדוד עותק מן ההפקה/הפרסום בו אעשה שימוש באחד או יותר מקבצי הרשומות שהועברו אלי.

מאשרים את ההתחייבות ולוחצים על "שליחה".

 

הפריטים המוזמנים יאותרו על ידי עובדי הארכיון ויישלחו לכתובות המייל של המזמינים בליווי הנחיות למתן קרדיטים (זכויות יוצרים) בכל מקרה ומקרה. ניתן להזמין עד 20 פריטים בהזמנה אחת. מעבר לכך, ההזמנה תידחה ולא תטופל. הפריטים המוזמנים יועבדו לכתובת המייל של המזמין בתוך 14 ימי עבודה.

תמונה המראה כיצד לאתר תא מספר הפריט המבוקש להזמנה
bottom of page