top of page

זכויות יוצרים

הארכיון העירוני לתולדות אשדוד משקיע במאמצים לאיתור בעלי זכויות יוצרים בכל יצירה המועלית לאתר. התמונות המועלות נושאות את שם הצלם ו/או פרטים נוספים, ככל שאלה ידועים. במקרים שפרטי בעל הזכויות אינם ידועים, השימוש ביצירה נעשה בהתאם לסעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007.

 

בהתאם לכך, כל הטוען להפרת זכויותיו שלא ביודעין או בטעות במידע המפורסם, מוזמן לפנות למשרדי הארכיון לשם תיקון המעוות, בכל אחד מאמצעי יצירת הקשר. הרשומות המוצגות בארכיון הן למטרות לימוד, מחקר וסקירה היסטורית ויש לראותן בקונטקסט זה בלבד.

אילוסטרציה - סמל הקופירייט
bottom of page