top of page

מה ניתן למצוא בארכיון לתולדות אשדוד?

בארכיון חומר דיגיטלי רב: פרוטוקולים, התכתבויות, פרסומים, תצלומים, מפות, כרזות, סרטים ועוד. הקבצים הרבים, התמונות ושאר הרשומות של הארכיון מצויים בחטיבות רבות של חומר מנהלי ותיעודי הכוללים מוסדות ציבוריים, ארגונים קהילתיים, משפחות ואישים. בארכיון, אוספים אישיים של ראשוני העיר ובוניה ומצויים בבנייה אוספים של מוסדות ומפעלים שפעלו בעיר, כמו גם של גלי העלייה הרבים מהם התברכה אשדוד.

לשם ההגנה על זכויות היוצרים, מכילות כל הרשומות המוצגות חותמות מים ברקע, למניעת כל שימוש בהן שלא בכפוף לחוקים, להסכמות עם הגופים היוצרים ובהתאם לשיקול הדעת של הצוות המקצועי, לפי אמנת ארכיוני ישראל. יחד עם זה ניתן לראות את התכנים השונים ללא קשיים. על מנת לעשות שימוש ברשומות, מוזמנים הגולשים למלא טופס הזמנה דיגיטלי ולקבל את הפריטים המבוקשים במייל חוזר. ככה, פשוט וקל.

חשוב לשים לב: לעיתים, הקבצים המוצגים אינם באיכות גבוהה. יחד עם זה, מזמיני הרשומות יוכלו לקבל את הקבצים המקוריים כפי המצויים בארכיון.

bottom of page